Nikkolo Makiavelli - Evlənən şeytan Dünya Ədəbiyyatı

Nikkolo Makiavelli - Evlənən şeytan

                                                             Nikkolo Makiavelli

 

                                                              Evlənən şeytan

 

                                                                         Nağıl

 

 

      Baş şeytan Belfaqor Pluton tərəfindən evlənmə əmrilə bu dünyaya göndərilir. O bura gələrək  evlənir, amma arvadının bəd xasiyyətinə dözmək iqtidarında olmayıb, onunla yenidən qovuşmaqdansa, cəhənnəmə qayıtmağı üstün tutur.

 

    Qədim Florensiya salnamələrində Allahın rəhminə qovuşa bilmədən ölmüş bədbəxt ölərilərin cəhənnəmə hərəkətində onların hamısının, yaxud  əksəriyyətinin yalnız evlənmələri səbəbilə bu bəd taleyə düçar olduqlarına ağladıqlarını duaları ilə ruhən yüksəlmədə ikən görmüş bir şəxsin, həyatı müasirləri tərəfindən məşhurlaşdırılan mömin bir kəsin  hekayəti var. Minos və Radamant digər cəhənnəm hakimləri ilə birlikdə buna az təəccüblənmədilər və onların qadın cinsinə şikayətlərindən dolayı gündən-günə artan böhtanlarına etibar etməyərək, müvafiq məruzə ilə Plutonun qəbuluna daxil oldular; o da bütün cəhənnəm əyanları ilə birlikdə həmin işə yetkin baxışla ya bu yalanı ifşa etmək, ya da bütün həqiqətini etiraf etməkdən ötrü ən yaxşı sayılacaq qərar qəbul etməyi qət etdi. Beləliklə, Pluton onları şuraya çağıraraq belə kəlmələr söylədi:

     -Mənim əzizlərim, talelərin iradəsilə əsla sarsılmayan göylər düzgüsü ilə bu səltənətə sahib olduğuma və bu üzdən heç bir -nə səmavi, nə də dünyəvi-mühakiməyə əsaslanmalı olmadığıma baxmayaraq, hakimiyyətə sahib olanların qanunlara tabe olması və özgə mülahizəsinə hörmət etməsi daha  tədbirli əməl olduğundan, idarə etməli olduğum dövlətimizə bədnamlıq gətirə biləcək bir məsələ xüsusunda sizinlə şura qurmaq qərarına gəldim. Səltənətimizə daxil olan bütün insani ruhlar bunun səbəbinin arvad oduğunu dediyindən və bu bizə mümkün göründüyündən, belə hekayətlərə inam verməklə hədsiz amansızlıqla, verməməklə isə sərtliyin kifayətsizliyində və ədalətə az məhəbbətdə şərlənə bilməkdən ehtiyat edirik. Həm də insanlar bəzi günahlarında yüngülxasiyyətlikdə, digərlərində haqsızlıqlarında təqsirkar olduqlarından və bu, yaxud digərindən asılı ola biləcək ittihamlardan qaçmaq istəyərək və buna vasitə tapa bilməyərək, səltənətimizin keçmişdə rüsvayçılıqsız mövcud olduğu kimi, gələcəkdə də belə qalmasına xidmət etməkdən ötrü öz məsləhətinizlə kömək etməniz üçün sizi bura cağırmışıq.

        Bu iş əyanlardan hər birinə çox vacib və çətin göründü, ancaq həqiqəti aşkarlamağın zəruri olduğunu bir nəfər kimi qərara alaraq, vasitəyə münasibətdə fərqli mülahizələrlə dağılışdılar.. Bəzilərinə bütün həqiqətin şəxsən öyrənməsindən ötrü onlardan kimisə insan cildində yerə göndərməyin lazım olduğu, digərlərinə isə hər növ ruhları müxtəlif əzablarla məcbur edərək, belə zəhmətsiz ötüşməyin mümkün olması kimi görünürdü. Ancaq çoxluq kimisə göndərməkdə razılaşdığından, bu fikrə meyl etdilər. Könüllü olaraq bu işdən yapışmaq istəyən heç kəsi tapmayaraq, seçilmişi püşklə təyin etməyi fikirləşdilər. Seçim indi baş şeytan olan, vaxtilə  göylərdən endirilənə qədər baş mələk olmuş Belfaqora düşdü; o bu vəzifəsini üzərinə həvəssiz götürsə də, Plutonun hakimiyyətilə məcbur qalaraq, şuranın qərarına əməl etməyə və burada təntənə ilə müəyyən edilmiş şərtlərə tabe olmağa razılıq verdi və həmin tapşırıqla göndərilmə dərhal yüz min dukat verilməsilə. Yerdə zühr etməsindən, insan cildində nikaha girərək arvadı ilə on il yaşamasından, sonra isə özünü ölülüyə vuraraq geri qayıtmasından və şəxsi təcrübəsilə ər-arvad həyatının əziyyət və narahatlığını ali rəhbərliyə bildirməsindən ibarət idi. Ona göstərilən vaxt ərzində insanların düçar olduğu bütün ehtiyac və bədbəxtliklərə, insanların təsirinə məruz qaldığı kasıblıq, məhbusluq, xəstəlik və hər cür başqa bədbəxtliklərə qədər-uğradılacağı, yalnız yalan, ya da hiylə ilə onlardan qurtula biləcəyi elan olundu.

     Beləcə, göstəriş və pulu alaraq Belqafor bu dünyaya təşrif gətirdi və süvari məiyyətin müşayiəti və böyük dəbdəbəsi ilə, pulu artıma qoymaqdan ötrü, onun fikrincə, qalmaq üçün ən münasib yer kimi  başqalarına nəzərən üstünlük verdiyi Florensiyaya daxil oldu. O, Kastiliyalı Roderiqo adını qəbul edərək, şəhərətrafı Bütün Müqəddəslər məhəlləsində kirayəlik ev tutdu. Öz mənşəyi və vəziyyəti barədə lazımsız sorğu-sualı önləməkdən ötrü o hələ gənc yaşlarında İspaniyadan yola düşərək və Suriyaya istiqamət götürərək, bütün varidatını Hələbdə qazandığı və daha dünyəvi, mülki birgəyaşayış  tələblərinə, öz ruhu durumuna daha münasib ölkədə özünə arvad tapmaq məramı ilə oradan İtaliyaya gəldiyini  elan etdi. Roderiqo kifayət qədər yaraşıqlı və görünüşdən otuz yaşlı idi. İlk günlərdən öz varidatı ilə seçildi və xeyli qızı və az pulu olan bir çox tanınmış vətəndaşın onunla qohum olmaqdan ötrü təsadüf gəzəcəyi dərəcədə nümunəvi dünyəvilik və səbatlılıq  göstərdi. Roderiqo öz seçimini daha üç başqa qızı olan Ameriqo Donatinin Onesta adlı gözəl qızında dayandırdı. Donatı dedikcə tanınmış nəslə məxsus olub Florensiyada ümumi hörmətdən faydalansa da, çoxsaylı ailəsi ucbatından son dərəcə kasıb idi.

    Roderiqo cəhənnəmdən çıxarkən onun üçün müəyyən edilmiş şərtlərə görə, bütün insani ehtiraslara düçar edildiyindən, belə şənliklərdə tələb olunanlardan heç nəyi unutmayaraq, toy məclisini əla keçirtdi. O dərhal dünyəvi şan-şöhrət və dəbdəbə həvəsinə düşdü və onu xeyli xərcə salan insani təriflər üzərində əsməyə başladı. Bundan savayı, öz monna Onestası ilə bir neçə gün yaşamağa macal tapmamış onu qəmli və nədənsə narazı görən kimi yaşaya bilməyəcək, əndazədən  çıxan qədər ona vuruldu. Monna Onesta Roderiqonun evinə  ad-sanla və gözəlliklə bərabər  Lütsiferin (Cəhənnəmin hakimi olan İblis-tərc) özündən belə uzağa gedən inadlı xasiyyət gətirdi, onların hər ikisinin xasiyyətindən çəkmiş Roderiqo burada arvadının üstünlüyə malik olduğu qərarına gəldi. Ərinin ona qarşı məhəbbətini aşkara çıxaran kimi o daha höcət oldu, ərinin üzərində tam hakimiyyəti ələ keçirə biləcəyini qərara alaraq, vicdansızcasına və fikirləşmədən ona hökm etməyə, Roderiqo nəyəsə etiraz etdikdə onu deyilməyəcək dərəcədə kədər gətirən kobud və təhqiredici sözlərlə gəmirməyə başladı. Amma hər halda qayınata, qayınlar, bütün nəsil, nikah borcu və üstəlik arvadına olan böyük məhəbbəti səbrlə hər şeyə dözməyə məcbur edirdi. Mən hələ arvadının şəhərimizin adəti üzrə vaxtaşırı dəyişdiyi modanın ardınca yetişmək şıltaqlığını yarıtmaqdan ötrü yeni paltarlar geydirmək, onunla sülhdə yaşamaq istəyərək, böyük pullar bahasına başa gələn digər qızlarını ərə verməkdən ötrü qaynatasına kömək etmək üçün Roderiqonun çəkdiyi böyük xərclərdən danışmıram. Bunun ardınca arvadının razılığı xatirinə bir qaynını zərif parçalarla Şərqə, digərini qalın mahidla Qərbə ticarət səfərlərinə  hazırlamalı, üçüncüsünə isə qızıldöymə emalatxanası açmaqda kömək etməli oldu. O bu tədbirlərə varidatının böyük hissəsini sərf etməli oldu. Bununla yanaşı,müqəddəs İoann günündə, karnaval zamanı qədim adətə görə bütün şəhər bayram edəndə və bir çox tanınmış, varlı şəhərlilər möhkəm qonaqlıq verəndə Monna Onesta başqa xanımlardan geri  qalmamaqdan ötrü Roderiqonun öz qonaqpərvərliyinin dəbdəbəsi ilə hamını üstələməsini istədi. O bütün bunları yuxarıda göstərilən səbəblərə görə itaətlə daşıyırdı, evinə sülh gətirsəydi və öz müflisləşməsinin müddətini sakitcə gözləyə bilsəydi, ağır yük ona çətin gəlməzdi. Amma əksi baş verdi, səbəb güc catmayan xərclərlə yanaşı, arvadının dözülməz xasiyyətinin ona sonsuz narahatlıq törətməsi idi və onun evində uzun müddət nədir, hətta bir neçə gün dözə bilən nə qul, nə də xidmətçi tapılmırdı. Roderiqo özünə düzgün və sədaqətli kölə, eləcə də qulluqçu tapa bilmədiyindən, onun üçün ağır çətinliklər baş verirdi, hətta  nökərləri keyfiyyətində ona yoldaşlıq edən şeytanlar qadının hökmü altında bu dünyada yaşamaqdansa, cəhənnəm oduna qayıtmağa üstünlük verirdilər.

   Roderiqo öz həyatının belə həyəcan və narahatlığında onda qalan daşınan əmlakı da başıpozuq şərtlərlə xərcləyərək,Qərb və Şərqdən gözlədiyi gəlir ümidi ilə yaşamağa başladı.O öz nüfuzunu endirməməkdən ötrü hələlik yaxşı kreditdən istifadə edərək  faizlə pul borc götürdü, ancaq artıq ödəniş tələb edən böyük borcları olmaqla, tezliklə belə pul əməliyyatları ilə məşğul olanların qeydiyyatına düşdü. Onun işləri tamamən tükdən asılı qalanda Qərb və Şərqdən Monna Onestanın qardaşlarından birinin Roderiqonun bütün mülkiyyətini uduzduğu, digərinin isə onun heç nəyi sığorta etmədiyi malları ilə yüklənmiş gəmidə qayıdarkən onlarla birlikdə batdığı barədə qəfil xəbər gəldi. Bu yeniliklər məlum olmağa macal tapmamış Roderiqonun borc verənləri müşavirəyə yığışaraq, onun müflis olduğunu qərarlaşdırdılar və onun ödəmə vaxtı gəlib çatmadığından, iflas hələ üzə çıxa bilmədiyinə görə onun gizlicə qaçmamasından ötrü sözdən işə keçərək onun ardınca sayıq müşahidə aparmaq lazım olduğu qərarına gəldilər. Roderiqo da öz tərəfindən bədbəxtliyə necə kömək etməyin yolunu görməyərək və cəhənnəm qanunları qarşısında öz vəzifələrini xatırlayaraq, nəyin bahasına olursa- olsun, qaçmaq qərarına gəldi. Bir dəfə səhər ata minərək yaxınlığında yaşadığı Prato darvazasından keçdi,  gedişi barədə xəbər yayılmağa imkan tapmamış onun borcverənləri arasında səs-küy qalxdı, onlar sadəcə hakimiyyətdən iti gedən süvarilər tələb etmədilər, özləri də bütün dəstə ilə onu izləməyə qoşdular. Roderiqo şəhərdən heç bir mil də uzaqlaşmamış arxasında qovğa səsini eşitdi və buna görə də işinin yaxşı olmayacağını düşünərək, öz qaçışını gizlətməkdən ötrü yoldan çıxmağa və bəxtəbəxt olmaqla tarlalara üz tutmağa qərar verdi. Amma bütün ərazini kəsib doğrayan qarovullar üzündən o yoluna süvaritək davam edə bilmədi və atı yolda saxlayaraq, piyada olmaqla bu yerlərdə bol olan zəmilərin birindən digərinə, üzümlük və qamışlıqlarla Peretoladan üstdə Covanni del Benenin torpağının, icarəçisi Covanni Matteo del Brikkin daxmasına çatana qədər qaçdı; xoşbəxtlikdən, öküzlərə yem verən Covanni Matteonu evdə tapdı və adını söyləyərək, zindanda məhv etməkdən ötrü onu təqib edən düşmənlərin əlindən qurtarsa, onu varlandıracağına, vidalaşarkən buna əmin təminat verəcəyinə söz verdi, əks halda onu düşmənə təslim etməsinə razı oldu. Covanni Matteo kəndli olsa da, cəsur adam idi və onu xilas etməyə razılaşmaqla uduzmayacağını düşünərək, buna vəd verdi. Onu komasının qarşısındakı peyin qalağında gizlədərək, yanacaq üçün hazirladığı qamış və samanla örtdü. Roderiqo gizlənən kimi onun izləyiciləri peyda oldular və hədələrlə Covanni Matteodan yalnız onu görmədiyini öyrənə bildilər.

        Səs-küy yatan kimi Covanni Matteo Roderiqonu olduğu sığınacaqdan çıxararaq,verdiyi sözü yerinə yetirməsini tələb etdi. Roderiqo buna cavab verdi:

     -Qardaşım, sən mənə böyük xidmət göstərdin və mən sənə bunun əvəzini vermək istəyirəm; sənin bunu edə biləcəyimə əmin olmağından ötrü kim olduğumu sənə deyəcəyəm.

      O özü barədə, cəhənnəmdən çıxarkən üzərinə götürdüyü vəzifələr haqda və evlənməsindən danışdı; bundan sonra aşağıdakılardan ibarət olan varlandırma üsulunu məlum etdi: Covanni Matteo hansısa cinli qadın barədə eşidən kimi, onun bədəninə məhz Roderiqonun daxil olduğunu və Covanni onu qovub cıxarmağa gəlməyincə çıxmayacağını, qadının valideynindən istədiyi haqqı tələb etmək imkanı verəcəyini bilsin. Bunu qərarlaşdıraraq onlar vidalaşdılar və Roderiqo öz yoluna davam etdi.

       Elə də çox günlər keçməmiş bütün Florensiyada mister Ambroco Amadeonun Buanayuto Tebalduççiyə ərə verilmiş qızının havalandığı şayiəsi yayıldı. Valideynlər belə hallarda tətbiq olunan bütün vasitələrdən istifadə etdilər: onun başına Müqəddəs Zinovinin başını,  Qualbertiyalı İoannın bürünəcəyini qoydular, amma bütün bunlar Roderiqo tərəfindən yalnız istehza doğurdu. Qızın xəstəliyinə bəd ruhun səbəb olduğunun və fantastik təxəyyülün məhsulu olmadığının hər kəsə aydın olması üçün o, latınca danışır, fəlsəfi məsələlər barədə fikir yürüdürdü və bir çoxlarının günahlarını ifşa edirdi; digərləri sırasında o, dörd ildən artıq müddətdə rahib paltarı geyinən bir qadını hücrəsində saxlamış bir rahibin günahını da ifşa etmişdi; bütün bunlar ümumi təəccüb doğurmuşdu. Buna görə də mister Ambroco böyük kədər içərisində idi, Covanni Matteo onun yanına gələrək, Peretoldakı malikanəni almaqdan ötrü ona beş yüz florin verərsə, qızını sağaldacağını vəd edərkən bütün vasitələri səmərəsizcə sınaqdan keçirərək artıq qızının sağalmasına hər cür ümidi itirmişdi. Messir Anbroco şərtləri qəbul etdi. Onda Covanni Matteo gözlərə kül üfürməkdən ötrü  hər şeydən əvvəl ibadət etməyi əmr etdi, müxtəlif ayinlərdən sonra qızın qulağına doğru əyildi və dedi:

       -Roderiqo, budur, öz vədinə əməl etməkdən ötrü sənin yanına gəlmişəm.

        Roderiqo buna belə cavab verdi:

      -Əla, amma bu səni varlandırmaqdan ötrü kifayət deyil; buna görə də burdan uzaqlaşaraq Neapol kralı Karlın qızının bətninə girəcəyəm və sənin müdaxilən olmadan oradan çıxmayacağam. O vaxt istədiyin mükafatı tələb et və məni bir daha narahat etmə.

        Bu sözlərlə o bütün Florensiyanın sevinc və təəccübü ilə qadının daxilindən çıxdı.

        Həmin vaxtdan çox keçməmiş kral Karlın qızının başına gələn eynilə belə əhvalat bütün İtaliyada yayıldı; rahiblərdən heç bir həqiqi kömək almayaraq və Covanni Matteo barədə eşidən kral onun ardınca Florensiyaya adam göndərdi və o, bir neçə uydurma ayindən sonra qızı sağaltdı. Amma Roderiqo getməzdən əvvəl dedi:

-Covanni Matteo, görürsən, mən səni varlandırmaq vədimə əməl etdim və buna görə də səninlə hesablaşaraq, daha sənə borclu deyiləm. Beləliklə, bundan sonra yolumun üstünə çıxma, əgər indiyədək səni himayə etmişəmsə, gələcəkdə əlimdən salamat çıxmazsan.

Kraldan əlli min dukatdan çox pul aldığına görə Florensiyaya varlıdan da varlı qayıdan Covanni Matteo Roderiqonun nə iləsə ona ziyan vuracağını fikirləşməyərək, sakitlik və asayişlə varidatından  zövq almaq fikrində idi. Amma onun fikirləri fransız kralı VII Lüdovikin qızlarından birinin cinləndiyi barədə yayılan şayiədən dolayı sarsılmış oldu. Bu yenilik dərhal həmin kralın qüdrəti və Roderiqonun ona dediyi sözlər barədə fikirləşən Covanni Matteonun bütün qəlbini həyəcanlandırdı. Həqiqətən, kral qızının müalicəsinə vasitə tapmayaraq və Covanni Matteonun qüvvəsi barədə eşidərək,  əvvəlcə öz qasidini onun ardınca göndərdi, amma o bəzi nasazlıqlarını bəhanə gətirəndə kral senyorluğa müraciət etməyə məcbur oldu və o, Covanni Matteonu tabe olmağa vadar etdi. O, çarəsizcə Parisə yola düşdü və bütün bunların belə olduğunu krala bildirdi: o, keçmişdə bir neçə cinlini sağaldıb, amma bu nə hədədən, nə ovsun –cadudan, nə dini ayinlərdən qorxmayan dərəcədə inadlı cinlər də rast gəldiyindən, onun hər kəsi sağalda bildiyi, ya da bacardığını bildirmir; amma bütün bunlarla belə, o öz borcunu yerinə yetirməyə hazırdır, amma  müvəffəqiyyətsizliyə düçar olarsa, onda irad tutmamağı və bağışlanmasını xahiş edir. Kral buna qəzəblənərək, qızını sağaltmazsa, asılacağı cavabını verdi. Böyük kədər Covanni Matteonu bürüdü: amma o bütün qeyrətini toplayaraq havalanmışı gətirməyi tapşırdı və onun qulağına əyilib Roderiqoya etdiyi xeyirxahlığı xatırladaraq və belə son həddə ona kömək etməzsə, hansı pisliyi edəcəyini göstərərək, itaətlə ona müraciət etdi, Roderiqo da buna belə cavab verdi:

-Ey xain əclaf! Qarşımda dayanmağa necə cürət edirsən! Mənim köməyimlə varlandığını, lovğalanmağını düşünürsən! Bağışladığımı öz istəyimlə hədiyyə etməyi və almağı necə bacardığımı sənə və hər kəsə göstərəcəyəm. Dar ağacından yan keçərək burdan getmək sənə nəsib olmayacaq.

      Bu məqamda Covanni Matteo özünə çıxış yolu tapmayaraq, xoşbəxtliyinə başqa yolla cəhd etmək qərarına gəldi və cinlənəni aparmağı əmr edərək, bu sözlərlə krala müraciət etdi:

     -Hökmdar, sənə dediyim kimi, xoşluqla heç nə etmək mümkün olmayacaq qədər bəd ruhlar olur, bu belələrindən biridir, ona görə də sonuncu təcrübəmi etmək istəyirəm və o, baş tutsa, siz əlahəzrət və mən razı qalacağıq, baş tutmasa, özümü sənin əllərinə verəcəyəm və yalnız günahsızlığıma acımanızı xahiş edirəm. Buna görə də Paris Məryəm meydanında böyük, bütün baronlarının və şəhər ruhanilərinin yerləşə biləcəyi səhnə qurmağı, onu ipək və şalla bəzəməyi və ortalıqda mehrab hazırlamağı əmr et; yaxın bazar günündə ruhanilərlə birlikdə bütün knyaz və baronlarla, bütün kral dəbdəbəsilə, parlaq və bəzəkli geyimdə ora gələr və təntənəli duadan sonra havalanmışı gətirməyi əmr edərsən. Bundan başqa, qoy meydanın bir tərəfində boru, buynuz, tuluq zurnası, boşqab, kimval və hər cür başqa səsli alətləri olan, iyirmidən az olmamaqla musiqiçilər toplansın və mən papağımı qaldıran kimi bərkdən çalsınlar və səhnə istiqamətində hərəkət etsinlər. Bütün bunlar digər başqa vasitələrlə birlikdə, düşünürəm, həmin ruhu çıxmağa məcbur edər.

            Kral dərhal hər şey barədə göstəriş verdi və bazar günü səhəri başlayanda, səhnə hörmətli şəxslər, meydan isə xalqla dolanda və dua oxunduqdan sonra havalı qız bir çox saray adamının müşayiətilə iki  yepiskop tərəfindən gətirildi. Bu məqamda toplanmış xalqı və belə hazırlığı görərək Roderiqo elə bil donub qaldı və özlüyündə dedi: “Bu əclaf daha nə fiikirləşib? Bütün bu cah-cəlalla məni qorxutmağımı fikirləşir? Məgər mənim  həm göylərin əzəmətini, həm də cəhənnəm dəhşətlərini qədərincə gördüyümü bilmir? Ancaq məndən payını alacaq ha! “Covanni Matteo ona yaxınlaşıb xaricə çıxmağını xahiş edəndə Roderiqo dedi:

 -Oho! Yaxşı fikirləşmisən! Bütün bu hazırlığınla nəyə nail olmağı düşünürsən? Bununla mənim hakimiyyətimdən və kral qəzəbindən qaçmaq istəyirsən? Lənətə gəlmiş gəda, sən dar ağacından qaça bilməyəcəksən.

        Roderiqo onu qınaq və söyüşlə yamanlamaqda davam edərkən Covanni Matteo vaxt itirməmək qərarına gəldi və papağı ilə işarə verdi,  səs-küy qaldırmağa göndərilənlər dərhal öz alətlərində çalmağa başladılar və göylərin lərzəyə gələcəyi dərəcədə gurultu salaraq səhnəyə doğru irəlilədilər. Belə səs-küyə qarşı Roderiqo qulaqlarını şəklədi, nə baş verdiyini anlamayaraq və kifayət qədər təəccüblənərək, tamamilə özünü itirməklə bunun nə demək olduğunu Covanni Matteodan soruşdu, buna qarşı Covanni Matteo tam karıxma ilə belə cavab verdi:

      -Bədbəxtçilik! Əzizim Roderiqo, axı arvadın Onesta ardınca gəlir!

       Arvadının eləcə adının xatırlanmasının Roderiqonun qafasında necə bir qarışıqlıq doğurduğunu təsəvvür etmək mümkün deyil; arvadının olmasının mümkün ola bilib- bilməyəcəyini fikirləşmədən, etiraz barədə düşünmədən qorxudan qızı tərk edərək qaçmağa üz qoyacaq dərəcədə həyəcanlandı və bütün əziyyət, dilxorluq və təhlükələrlə müşayiət olunan ər-arvad boyunduruğunu yenidən çiyninə götürməkdənsə, tezcə cəhənnəmə qayıtmağa və orada öz hərəkətləri barədə hesabat verməyə üstünlük verdi. Beləcə, Belfaqor cəhənnəmə qayıdaraq, arvadın özü ilə ər evinə gətirdiyi bütün məkr və şər barədə məlumat verdi, bu barədə şeytanın özündən də yaxşı bilən Covanni Matteo isə sevinclə evə qayıtdı.

 

Çevirdi: Məhəmməd Salur

Qiymət 5/5 (100%) (3 səs)

Digər xəbərlər

"Əbədi ər" təqdim olunacaq

Əziz Nesin. Əsnəyən insanların ölkəsi. Hekayə

Bertran Rassel. “Skeptik esselər”

Səkinə Qərib. "Uzaq"

Nenad Şaponya, "Görünürəm, deməli yoxam"

Şərhlər