Samuel Bekket. "Sözsüz səhnə" Satira və yumor

Samuel Bekket. "Sözsüz səhnə"

Sizə məşhur irland yazıçısı, şairi və dramaturqu Samuel Bekketin "Sözsüz səhnə" pyesini təqdim edirik:

 

 

 

Samuel Bekket

“Sözsüz səhnə”

 

Iştirak edir: kişi.

Xarakterik jesti: əl yaylığını bükür və çevirir.

Məkan: səhra. Gözqamaşdırıcı işıq.

 

Kişi sağ tərəfdən səhnəyə uçur. Dalı üstə yerə düşür, həmin an durur, silkələnir, qırağa çəkilib fikirləşir.

Sağ tərəfdən fit.

Kişi bir az fikirləşib sağ tərəfə, kulisin dalına gedir. Elə həmin an dal-dalı uçur, düşür, ayağa durur, silkələnir, qırağa çəkib fikirləşir.

Sol tərəfdən fit.

Kişi bir az fikirləşib sol tərəfə, kulisin dalına gedir. Elə həmin an dal-dalı uçur, düşür, ayağa durur, silkələnir, qırağa çəkilib fikirləşir.

Sol tərəfdən fit.

Kişi bir az fikirləşib sol tərəfə yaxınlaşır, titrədir, dayanır, qırağa çəkilib fikirləşir. Göydən çox da hündür olmayan ağac düşür. Gövdəylə torpağın arasında hardasa üç metr məsafə qalır. Ağacın başında palma yarpaqlarından süpürgə kimi tacı və yoğun budağı var, o yerə şəffaf kölgə salır.

Kişi fikirli halda dayanıb.

Yuxarıdan fit.

O dönüb ağacı görür, bir az fikirləşib ona yaxınlaşır, kölgədə oturur, əllərinə baxır.

Göydən dərzi qayçısı düşür və ağacın qabağında, yerdən bir metr məsafədə sallanır.

Kişi əllərinə baxmaqda davam edir.

Yuxarıdan fit.

Kişi başını qaldırır, qayçını görür, onu götürüb dırnaqlarını tutmağa başlayır.

Palma yarpaqları çətir kimi bağlanır, kölgə itir.

O qayçını yerə salır, fikrə gedir.

Göydən üstünə SU yazılmış böyük kağız yapışdırılan balaca qrafin düşür, yerdən üç metr məsafədə qalır.

Kişi fikirli oturub.

Yuxarıdan fit.

Kişi başını qaldırır, qrafini görür, bir qədər fikirləşib ayağa durur, qabın sallandığı yerə gəlir, onu götürmək üçün bir neçə uğursuz cəhd göstərir, qırağa çəkilib fikrə gedir.

Göydən yerə kub düşür.

Kişi fikirli halda dayanıb.

Yuxarıdan fit.

Kişi çevrilir, kubu görür, ona baxır, qrafinə nəzər salır, kuba yaxınlaşır, bir az fikirləşib onu qaldırır, gətirib qrafinin altında qoyur, yoxlayıb kubun aşmayacağından əmin olur, üstünə çıxır, qrafini götürmək üçün uğursuz cəhd edir, düşür, kubu yerinə aparmaq istəyir, amma bir az fikirləşəndən sonra fikrindən daşınır, kubu yerə qoyur, gedib böyük kubu götürüb balacanın üstündə yerləşdirir, yoxlayıb konstruksiyanın aşmayacağından əmin olur, üstünə çıxır. Konstruksiya dağılır, kişi yıxılır, ayağa durur, silkələnir, fikirləşir. Sonra balaca kubu böyük kubun üstünə qoyur, aşıb-aşmayacağını yoxlayır, üstünə çıxır. Qrafini götürmək istəyəndə qrafin bir az yuxarı qalxıb onun əli çatmayacağı səviyyədə dayanır.

Kişi düşür, bir az fikirləşir, kubları bir-bir öz yerlərinə aparır, qırağa çəkilib fikirləşir. Göydən üçüncü, lap balaca kub düşür.

Kişi fikirli halda dayanıb.

Yuxarıdan fit.

Kişi çevrilir, kubu görür,  bir az fikirləşib qırağa çəkilir, fikrə gedir.

Üçüncü kub qalxır və yuxarıda görünməz olur.

Qrafinin yanına ucu düyünlənmiş ip düşür, kişi fikirli halda dayanıb.

Yuxarıdan fit.

Kişi çevrilib ipi görür, bir az fikirləşib ona yaxınlaşır, ipdən yapışıb yuxarı dırmaşır, qrafinə çatanda ip boşalır, kişi yerə düşür. Kişi fikrə gedir, gözlərilə qayçını axtarıb tapır, yaxınlaşıb onu götürür, ipi kəsməyə başlayır.

Ip yuxarı qalxmağa və ondan yapışan kişini də qaldırmağa başlayır, amma kişi ipdən bir hissə kəsə bilir, yerə düşür, həmin an durur, silkələnir, fikrə gedir.

Qısalmış ip tez yuxarı qalxır və gözdən itir. Kişi kəsdiyi ipdən kəməd düzəldir və onu qrafinə atmağa çalışır.

Qrafin tez yuxarı qalxıb gözdən itir.

Kişi qırağa çəkilib fikrə gedir.

Kəmənd əlində ağaca yaxınlaşır, qalın budağa baxır, kublara nəzər salır, sonra yenə budağa, kəməndi yerə qoyur, kubların yanına gedir, əvvəl balaca kubu ağacın yanına gətirir, qayıdıb böyük kubu da ağacın yanına gətirib yerə qoyur, sonra böyüyü balacanın üstünə qoymaq üçün əlinə götürür, fikrini dəyişib böyük kubu yenə yerə qoyur, balaca kubu götürüb onun üstünə qoyur, konstruksiyanın möhkəmliyini yoxlayır, qırağa çəkilir və kəməndi götürmək üçün əyilir.

Budaq aşağı düşüb gövdənin yanında dayanır.

Kişi belini düzəldib baş verəni görür.

Kəməndi əlindən salıb qırağa çəkilir, fikrə gedir.

Kubları bir-bir yerlərinə aparır, əvvəl birini, sonra ikincisini, kəməndi səliqəylə dairə şəklində bükür, balaca kubun üstünə qoyur.

Qırağa çəkilib fikrə gedir.

Sağdan fit.

Kişi bir az fikirləşib sağa, kulisin dalına gedir.

Həmin an səhnəyə uçur, yerə düşür, durur, silkələnir, qırağa çəkilir, fikrə gedir.

Soldan fit.

Kişi yerindən tərpənmir.

O əllərinə baxır, ətrafa nəzər salır, qayçını axtarır, tapıb yerdən götürür, dırnaqlarını tutmağa başlayır, dayanır, fikirləşir, barmağını qayçının iti yerinə çəkir, qayçını dəsmalla silir, qayçını və dəsmalı balaca kubun üstünə qoyur, qırağa çəkilir, yaxalığını boşaldır, boynunu açır.

Balaca kub üstündəki kəmənd, qayçı və yaylıqla bir yerdə yuxarı qalxır və görünməz olur.

Kişi qayçını götürmək üçün çevrilir, nə baş verdiyini görür, bir az fikirləşir, böyük kuba yaxınlaşıb üstündə oturur.

Böyük kub tərpənir, kişi yerə yıxılır, kub yuxarı qalxıb yuxarıda itir.

Məkandan yorulan kişi yanı üstə, üzü camaata uzanır.

Yuxarıdan qrafin düşür və onun bir neçə santimetrliyində dayanır.

O yerindən tərpənmir.

Yuxarıdan fit.

O tərpənmir.

Qrafin bir az da düşür və düz kişinin burnunun qabağında dayanır.

Kişi tərpənmir.

Qrafin yuxarı qalxıb gözdən itir.

Budaq əvvəlki horizontal vəziyyətinə qayıdır, palma yarpaqları açılıb kölgə salır.

Yuxarıdan fit.

Kişi tərpənmir.

Ağac qalxıb gözdən itir.

Kişi əllərinə baxır.

 

 

Tərcümə: Həmid P.

Qiymət 5/5 (100%) (1 səs)
Sizə məşhur irland yazıçısı, şairi və dramaturqu Samuel Bekketin "Sözsüz səhnə" pyesini təqdim edirik:

 

 

 

Digər xəbərlər

Ruhunu şeytana satan Bulqakov

Müstəsna Mövqe

İsmixan Yusubov. DİDAKTİK HEKAYƏLƏRİN ŞİRİNLİ-ACILI ƏKS-SƏDALARI. r e s e n z i y a

Qurbağalı gölün sahilləri

Rəzalət

Şərhlər